Lammert Koopmans Stichting

Informatie: 

Omschrijving:

De Stichting heeft ten doel het stimuleren van het sociaal-maatschappelijk en culturele leven in de provincie Fryslân en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De Stichting tracht haar doel te bereiken door het ondersteunen van de Friese harmonie-en fanfaregezelschappen en alles wat daarmee verband houdt.

Voorwaarden:

Overlegging van een projectplan dat moet bevatten:
a. een omschrijving van de activiteit
b. een begroting met toelichting

Aanvragen moeten vóór 1 december, 1 maart, 1 juni en 1 september worden ingediend (per post) om behandeld te kunnen worden in de eerstvolgende vergadering.

Gemeente: 
Provinciaal
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
De heer A.P. van Dijk
Bezoekadres: 
geen
Postadres: 
Camminghastraat 9, 8921 PD Leeuwarden
Telefoonnummer: 
00-00000000