Provincie Fryslân - Productie podiumkunsten en muziekcomposities

Informatie: 

Realisatie van producties op het gebied van muziek, theater en dans of een mengvorm daarvan gemaakt door professionals, teneinde een hoogwaardig kwalitatief aanbod van podiumkunsten in Fryslân te waarborgen.

Subsidie kan worden verstrekt voor:
a. het geheel van voorbereidende werkzaamheden voor het tot stand brengen van een theater-, muziek- of dansproductie of een mengvorm daarvan, en
b. het maken van een professionele muziekcompositie.

Om voor subsidie in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende criteria:
a. de artistieke leider van de productie is minimaal twee jaar beroepsmatig actief met het maken van producties of composities;
b. de maker heeft meerdere producties of composities voortgebracht;
c. de maker van een professionele muziekcompositie heeft een afgeronde opleiding aan een conservatorium genoten.

Subsidiehoogte en cofinanciering
1. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 15.000,-.
2. In afwijking van het voorgaande lid bedraagt de subsidie voor een Friestalige toneel- of muziekproductie ten hoogste 75% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 15.000,-.

Meer informatie op http://www.fryslan.frl/pk Het telefoonnummer van de afdeling subsidiezaken is 058 – 292 53 35. De afdeling is ook te bereiken via afdelingsubsidiezaken@fryslan.frl.

Gemeente: 
Provinciaal
Doelgroep: 
Professioneel
Rechtsvorm: 
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Provincie Fryslân, afdeling Subsidiezaken
Bezoekadres: 
Tweebaksmarkt 52 8911 KZ Leeuwarden
Postadres: 
Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden
Telefoonnummer: 
058 – 292 53 35