Provincie Fryslân - Bevorderen Fries Taalgebruik

Informatie: 

Provincie Fryslân verleent subsidie voor het bevorderen van Fries taalgebruik.
U kunt een subsidie aanvragen bij de provincie Fryslân voor:

  1. activiteiten die de fysieke zichtbaarheid van de Friese taal in de Friese samenleving vergroten
  2. activiteiten die gericht zijn op toepassing van de Friese taal in bestaande en nieuwe ICT-voorzieningen en multimediale technieken

It is net mear mooglik om subsydzje oan te freegjen yn de regeling Frysk Taalgebrûk omdat de regeling sûnt 30 septimber 2015 ticht is. De regeling koe yn 2015 brûkt wurde foar bygelyks it nei it Frysk ta oersetten fan teksten yn brosjueres of fan teksten op websides. De kommende tiid wurdt der by de provinsje neitocht yn hokker foarm de regeling Frysk Taalgebrûk yn it jier 2016 iepensteld wurde sil.

Sa gau at wy dêr mear oer witte, sette wy dat hjir del. http://www.fryslan.frl/3490/fries-taalgebruik/

Gemeente: 
Provinciaal
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Provincie Fryslân, afdeling Subsidiezaken
Email: 
Bezoekadres: 
Tweebaksmarkt 52 8911 KZ Leeuwarden
Postadres: 
Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden
Telefoonnummer: 
058-2925925