Provincie Fryslân - Begeleiding Amateurkoren

Informatie: 

U  kunt subsidie aanvragen bij de provincie Fryslân voor de incidentele begeleiding van een uitvoering van een amateurkoor door een professioneel muziekensemble. De begeleiding vindt plaats tijdens het concert of voor een repetitie voorafgaand aan een concert.

Foar amateurkoaren dy’t ienris of twaris yn it jier in merakels konsert jaan wolle is it ynkoarten wer mooglik om subsydzje oan te freegjen. Betingst is dat it koar by de útfiering begelaat wurdt troch in orkest, in band, in tal spilers op ynstruminten of in tal solisten. It is fan belang dat de begeliedende muzikanten benammen profesjonals binne dy’t in oplieding hân hawwe op it konservatoarium. It subsydzjebedrach is op syn meast € 500. Takenning fan subsydzje giet op folchoarder fan ynkommen.

De regeling is no noch net iepen. De regeling sil iepen gean tusken 15 febrewaris 2016 en 30 septimber 2016. It subsydzjeplafond is € 10.000.

Meer informatie en aanvraagformulier: Subsidie Koorbegeleiding

Gemeente: 
Provinciaal
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Provincie Fryslân, afdeling Subsidiezaken
Email: 
Bezoekadres: 
Tweebaksmarkt 52 8911 KZ Leeuwarden
Postadres: 
Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden
Telefoonnummer: 
058-2925925