Prins Bernard Cultuurfonds Fryslân

Informatie: 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds en de vijftien daaraan verbonden provinciale afdelingen verlenen subsidies ten behoeve van activiteiten op het gebied van cultuur en natuurbehoud. De provinciale afdelingen hebben een eigen bestuur met eigen beslissingsbevoegdheid. Zij richten zich op projecten, waarbinnen vrijwilligers en zelfwerkzaamheid een belangrijke rol spelen. Het fonds geeft over het algemeen geen subsidie aan instellingen die voor meer dan 50% gesubsidieerd worden door de overheid.

Gemeente: 
Provinciaal
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
mevrouw M. Julianus
Bezoekadres: 
Tweebaksmarkt 52 8911 KZ Leeuwarden
Postadres: 
Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden
Telefoonnummer: 
058-2925906