Mondriaan Stichting Cultuureducatie

Informatie: 

Met ingang van 1 augustus 2006 stimuleren de Mondriaan Stichting en het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ gezamenlijk de ontwikkeling van cultuureducatie in/of gericht op het (primair en voortgezet) onderwijs in het Koninkrijk der Nederlanden.
Welke aanvragen komen in aanmerking voor ondersteuning?

 • Cultuureducatieve projecten in of gericht op het (primair en voortgezet) onderwijs binnen alle kunstdisciplines (van podiumkunsten tot literatuur en van beeldende kunst, nieuwe media tot film) en het cultureel erfgoed
 • Onder cultuureducatieve projecten worden projecten verstaan die gericht zijn op het aanleren van vaardigheden om kennis te kunnen nemen van en waardering te ontwikkelen voor kunst en erfgoed, projecten die gericht zijn op het actief deelnemen aan kunst en cultuur en projecten die de ontwikkeling van talent stimuleren
 • Bij een project moeten altijd een onderwijsorganisatie en een culturele instelling betrokken zijn
 • De aanvrager dient met een rechtspersoon in het Koninkrijk der Nederlanden gevestigd te zijn.

Wat zijn de inhoudelijke beoordelingscriteria?

Uw aanvraag wordt beoordeeld op de volgende criteria, waarbij rekening wordt gehouden met de context van de discipline(s) binnen het project:

 • Belang
  Het project wordt beoordeeld op de bovenregionale uitstraling en het bijzondere, voorbeeldstellende karakter. Het project moet een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van (de expertise over) cultuureducatie of een leemte in het cultuureducatieve aanbod vullen.
  Welke effecten probeert het project te bereiken? Experimentele en interdisciplinaire projecten en projecten met een cultureel divers karakter worden met nadruk uitgenodigd een aanvraag te doen. 
 • Publieksbereik
  Onder dit criterium wordt getoetst voor welke doelgroep het project wordt ontwikkeld. Daarnaast wordt gekeken of het project is toegesneden op de behoefte en mogelijkheden van de doelgroep. Belangrijk daarbij is de wijze waarop de doelgroep betrokken is (geweest) bij de ontwikkeling van het project. 
 • Kwaliteit
  Het project dient op een hoogwaardige en professionele manier uitgevoerd te worden.

Voorwaarden:

 • De totale kosten van het project moeten meer dan 25.000 euro bedragen
 • Van de aanvrager wordt een redelijke eigen bijdrage aan de projectkosten verwacht
 • Het project kan niet (goed) gerealiseerd worden uit het reguliere budget of met hulp van andere partijen
 • Het project wordt niet reeds gefinancierd met Rijkscultuurmiddelen (zoals Cultuurnota en HGIS-cultuurmidden). Cultuurnota-instellingen kunnen aanvragen doen voor activiteiten die expliciet buiten de reguliere begroting vallen

Bijdrage:

 • De ondersteuning bedraagt maximaal 50% van de totale variabele projectkosten (dus geen exploitatiekosten of investeringen)
 • De hooge van de bijdrage wordt gerelateerd aan het belang en de kwaliteit van het project
 • De hoogte van het bedrag wordt vastgesteld op grond van reĆ«el begrote kosten

Aanvraag:

Aanvragen kunnen door middel van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Mondriaan Stichting. U kunt het hele jaar door een aanvraag doen. Een aanvraag moet uiterlijk drie maanden voor aanvang van uw project zijn ontvangen.

Aanvullende informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Gemeente: 
Landelijk
Doelgroep: 
Professioneel
Rechtsvorm: 
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Onbekend
Bezoekadres: 
Jacob Obrechtstraat 56 1071 KN Amsterdam
Postadres: 
Jacob Obrechtstraat 56 1071 KN Amsterdam
Telefoonnummer: 
0206762032