Provincie Fryslân - Iepen Mienskipsfûns

Informatie: 

De provincie Fryslân stelt in samenwerking met de gemeenten subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns Fryslân beschikbaar. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp, stad of regio komen in aanmerking voor subsidie.

Wilt u een project opzetten en inspiratie opdoen? Bekijk dan het overzicht van uitgevoerde projecten die subsidie ontvingen uit het Iepen Mienskipsfûns. In 2016 kunt u uw projectidee weer indienen.  Het projectbureau in uw regio helpt u graag bij de volledige subsidieaanvraag.

Doelgroep
1. De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan verenigingen, stichtingen, Staatsbosbeheer en groepen van natuurlijke personen, die bestaan uit minimaal vijf personen.
2. Per aanvrager worden maximaal drie aanvragen per jaar in behandeling genomen.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende criteria:
a. de activiteit draagt in ieder geval bij aan één van de volgende aspecten: het vergroten van de sociale cohesie, het verbinden van mensen, het initiëren of bevorderen van samenwerkingsverbanden, het creëren van betrokkenheid of draagvlak;
b. de activiteit heeft een raakvlak met één of meer van de volgende thema’s:
1° openbaar vervoer;
2° sociaal beleid;
3° leefbaarheid;
4° demografische ontwikkelingen;
5° lokale energie-initiatieven;
6° cultuur;
7° woningbouwprojecten op basis van collectief particulier opdrachtgeverschap;
c. de aanvragers zijn actief betrokken bij de uitvoering van de activiteit.

Subsidiehoogte
1. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 10.000,--.
2. De hoogte van de subsidie wordt vastgesteld op basis van de aard en omvang van de activiteiten en bedraagt nooit meer dan 50% van de begrote kosten.
3. Voor het bepalen van de begrote kosten worden vrijwilligersuren gekapitaliseerd voor € 27,50 per uur. Voor aanvragen die worden ingediend na bekendmaking van Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 (POP3) wordt dit bedrag vervangen door het bedrag dat daarin voor het kapitaliseren van vrijwilligersuren is bepaald

Kijk voor meer informatie op www.streekwurkloket.nl.

Gemeente: 
Provinciaal
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Provincie Fryslân, afdeling Subsidiezaken
Bezoekadres: 
Tweebaksmarkt 52 8911 KZ Leeuwarden
Postadres: 
Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden
Telefoonnummer: 
058 – 2925335