Gemeente Opsterland

Informatie: 

Organisaties en inwoners van Opsterland kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten en projecten die bijdragen aan versterking en promotie van kunst en cultuur binnen de gemeente Opsterland. Denk hierbij bijvoorbeeld aan muziek- en dansconcerten, workshops of kunstmanifestaties.

De activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt, moeten plaatsvinden in het tijdvak waarvoor het subsidieplafond geldt. Daarnaast is het van belang dat uw aanvraag een duidelijke omschrijving van de activiteit bevat, waaruit blijkt dat het aansluit bij de doelstelling van de subsidieregeling: bijdragen aan versterking en promotie van kunst en cultuur binnen de gemeente Opsterland.
Verder vragen wij u een sluitende begroting in te dienen bij uw aanvraag, met een overzicht van zowel de kosten als de inkomsten voor uw activiteit – waarbij de subsidie van de gemeente niet hoger kan zijn dan 50% van de begrote kosten, en nooit meer dan het ontstane tekort. De maximale subsidie voor lokale activiteiten is € 1.000,- en voor activiteiten met een regionale of landelijke uitstraling is de maximale subsidie € 2.500,-.

De aanvrager moet binnen 2 weken na het beëindigen van de activiteiten door middel van een foto of een krantenverslag aantonen, dat de activiteiten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.

Meer informatie kunt u krijgen bij Tryntsje van der Steege, telefoon (0512) 386 396 of e-mail tryntsje.vander.steege@opsterland.nl.

Aanvragen subsidie cultuurpromotie

Gemeente: 
Opsterland
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Tryntsje van der Steege
Bezoekadres: 
Hoofdstraat 82 9244 CR Beetsterzwaag
Postadres: 
Postbus 10.000 9244 ZP Beetsterzwaag
Telefoonnummer: 
(0512) 386 222