Gemeente Harlingen

Informatie: 

Gemeente Harlingen kan jaarlijkse subsidie of een eenmalige subsidie verlenen aan:

 • Cultuurparticipatie
 • Cultuureducatie
 • Muziek onderwijs
 • Kleinschalige culturele evenementen en initiatieven

Cultuurparticipatie
Activiteiten die een bijdrage leveren aan de in onderstaande maatschappelijke effecten kunnen voor een jaarlijkse subsidie of een eenmalige subsidie in aanmerking komen.
Actieve cultuurparticipatie dient een drieledig doel:

 • Meer individuen en groepen nemen deel aan cultuuruitingen die zijn gericht op creatieve ontplooiing en het bevorderen of stimuleren van kunstbeoefening
 • Het bevorderen van de sociale cohesie in de stad, de dorpen, wijken en buurten
 • Het versterken en in stand houden van de culturele infrastructuur

Cultuureducatie
Activiteiten die een bijdrage leveren aan de hier onder benoemde maatschappelijke effecten kunnen voor een subsidie in aanmerking komen.

 • In het basisonderwijs maken kinderen op een gestructureerde wijze kennis met cultuur, muziek en dans als middel tot het ontwikkelen en ontplooien van eigen identiteit;
 • Het draagvlak voor kunsteducatie, muziek en dans en voor amateurkunst is versterkt.
 • Samenwerking tussen organisaties en instelling is versterkt;
 • Kennis en informatie is toegankelijk gemaakt; partijen weten elkaar te vinden.

Muziekonderwijs
Muzikale vorming is één van de kernactiviteiten binnen cultuureducatie. Een bijzondere uitdaging ligt daarbij in de muzikale vorming in alle groepen van het basisonderwijs. Daarvoor worden nieuwe plannen ontwikkeld in samenwerking tussen de gemeente, Ritmyk Sintrum foar kuenst yn Fryslân en Akte2 Cultuur in bedrijf.

Kleinschalige culturele evenementen en culturele initiatieven
Het beleid op het gebied van kleinschalige culturele evenementen en culturele initiatieven heeft een tweeledig doel:

 • Bijdragen aan het versterken van de passieve cultuurbeleving van de inwoners van de gemeente Harlingen;
 • Lokale verenigingen, organisaties en kunstenaars kunnen zich presenteren aan de lokale bevolking.

Activiteiten die een bijdrage leveren aan de onderstaande maatschappelijke effecten kunnen voor een subsidie in aanmerking komen.

 • Kunst- en cultuurorganisaties en kunstenaars zijn bekend bij inwoners van de gemeente Harlingen;
 • Kunst en cultuur leveren een bijdrage aan de toeristische uitstraling van de gemeente Harlingen.
Gemeente: 
Harlingen
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Nynke Hoekstra
Bezoekadres: 
Klantcontactcentrum (KCC) Voorstraat 35, 8861 BD Harlingen.
Postadres: 
Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen.
Telefoonnummer: 
14 0517