Fonds Stichting Bolsward-Dronrijp

Informatie: 

Het Fonds Bolsward-Dronrijp 1993 richt zijn uitgavenbeleid op aanvragen uit de gemeenten Bolsward, Wûnseradiel, Littenseradiel, Menaldumadeel en Wymbritseradiel op een zeer breed maatschappelijk terrein en steunt bij voorkeur projecten of activiteiten in de sociaal-maatschappelijke sfeer, waarvan de plaatselijke samenleving profiteert.

Projecten die de groepen bij de samenleving betrekken die in onvoldoende mate actief aan de maatschappij (kunnen) deelnemen, genieten de voorkeur. Hierbij kan gedacht worden aan jongeren, ouderen, gehandicapten en allochtonen. Trefwoorden zijn participatie en ontplooiing. In het bijzonder richt het Fonds zich op projecten uit onderstaande sectoren:

  • Mens en Maatschappij
    Hierbij gaat het om alle vormen van welzijnswerk, van jeugdzorg en sociaal-cultureel werk tot gehandicaptenzorg. Ook projecten die gericht zijn op ontplooiingskansen van bepaalde groepen in de samenleving komen in aanmerking. Het Fonds Bolsward-Dronrijp 1993 wil op directe en zichtbare wijze het welzijn van patiënten of hulpbehoevenden bevorderen. Ook passend in deze sector zijn projecten die de deelname aan (amateur) sport en recreatieve activiteiten door brede groepen (zowel ouderen als jongeren) bevorderen.

  • Kunst en cultuur
    Harmonieorkest, toneelvereniging, koor, kunstcollectief, expositie, beeldenroute, straattheater, musical ... een breed cultureel spectrum komt voor een bijdrage van het Fonds Bolsward-Dronrijp 1993 in aanmerking. Speciale belangstelling gaat uit naar initiatieven die er op gericht zijn om kunst en cultuur voor brede groepen toegankelijk te maken. Met name heeft de bevordering van cultuurdeelname van jongeren alle aandacht.
Gemeente: 
Littenseradeel
Menaldumadeel
Súdwest-Fryslân
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Secretariaat
Bezoekadres: 
Broerestraat 6 8701HM BOLSWARD
Postadres: 
Broerestraat 6 8701HM BOLSWARD
Telefoonnummer: 
0515-580671