Douwe Kalma Stifting

Informatie: 

Doel: Het doel van de stifting is de bevordering van het Friese culturele leven in de Friese taal.

De Stifting tracht haar doel te bereiken door subsidie te geven aan activiteiten op het gebied van de Friese taal- en taalkennis, de Friese geschiedenis en volksontwikkeling. Activiteiten op het gebied van kennis van de Friese taal genieten de voorkeur. Ook kan subsidie worden gegeven aan andersoortig Fries cultureel werk. Het kan bijvoorbeeld gaan om publicaties, conferenties, tentoonstellingen of onderzoek.

Frysk:

De Douwe Kalma Stifting stipet aktiviteiten, publikaasjes en projekten dy’t it Fryske kulturele libben yn it Fryskbefoarderje. Oer it algemien sille de subsydzjes gean nei ynstellings of organisaasjes mei in non-profit karakter. Minsken kinne lykwols ek op persoanlike titel stipe foar projekten oanfreegje.

Proseduere:

Yn it algemien moat de oanfraach bestean út:

  • in dúdlike projektomskriuwing (heechút twa A4), dêr’t dúdlik yn oanjûn wurdt hoe’t it projekt, de publikaasje of de aktiviteit past yn de doelstelling fan de stifting (kulturele aktiviteit yn it Frysk);
  • in heldere, slutende begrutting mei dekkingsplan

It bestjoer fan de Douwe Kalma Stifting komt fjouwer kear yn it jier byinoar om oanfragen te behanneljen.
De oanfragen moatte sadwaande tastjoerd wurde fóar 1 jannewaris, 1 maaie, 1 septimber en 1 novimber. Dêrnei krije oanfregers sa gau mooglik skriftlik berjocht. As in oanfraach honorearre wurdt, betsjut dat net dat ek fuortdaalks it jild útbetelle wurdt.

It útbeteljen kriget pas syn beslach as oan de betingsten foldien is:

  • it neamen fan de stifting as subsydzjeferlienster
  • it takomme litten fan bewiiseksimplaren, útnoegings, ensfh.
  • it tastjoeren fan in nei wierheid opstelde eksploitaasjerekken, dêr’t út bliken docht dat de werklike kosten yn oerienstimming binne mei de kosten sa’t dy yn de begrutting opfierd binne.
Gemeente: 
Provinciaal
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Mefr. A. Kaspers
Bezoekadres: 
Mr. Fopmawei 7 9023 AJ JORWERT
Postadres: 
Mr. Fopmawei 7 9023 AJ JORWERT
Telefoonnummer: 
Onbekend