Gemeente Leeuwarden

Informatie: 

Beeldende kunst en vormgeving

Regeling subsidie beeldende kunst en vormgeving
Met de regeling subsidie beeldende kunst en vormgeving wil de gemeente Leeuwarden de belangstelling voor beeldende kunst en vormgeving bevorderen. De regeling is van toepassing op de totstandbrenging van activiteiten die direct en concreet bijdragen aan de verdere ontwikkeling en versterking van het culturele klimaat in de gemeente Leeuwarden op het gebied van beeldende kunst en vormgeving.

Voor het jaar 2018 is een subsidieplafond vastgesteld van

€ 30.000,-.

Er zijn jaarlijks drie subsidieperiodes. Per periode wordt maximaal 33,33% van het subsidieplafond verleend. De volgende periodes worden gehanteerd:

a. Periode 1:     1 januari t/m 30 april;
b. Periode 2:     1 mei t/m 31 augustus;
c. Periode 3:     1 september t/m 31 december.

Als in een jaar het budget van periode 1 en 2 op de eerste dag van de volgende periode nog niet is verbruikt, wordt het restant van het budget gevoegd bij het budget voor de volgende periode in dat jaar.  

Aanvragen voor activiteiten in periode 1 worden uiterlijk op 1 oktober voorafgaand aan periode 1 ingediend;
Aanvragen voor activiteiten in periode 2 worden uiterlijk op 1 februari voorafgaand aan periode 2 ingediend;
Aanvragen voor activiteiten in periode 2 worden uiterlijk op 1 juni voorafgaand aan periode 2 ingediend.

Regeling subsidie beeldende kunst en vormgeving

Wilt u meer weten over de regeling, dan kunt u contact opnemen met Lisa van Hijum (lisa.vanhijum@leeuwarden.nl). De regeling is via internet te raadplegen www.leeuwarden.nl. Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden.

 

Mienskipsfuns

De regeling Mienskipsfonds heeft als doel om middelen ter beschikking te stellen aan initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van leefbaarheid en participatie. Er zijn middelen beschikbaar voor  2016 en 2017. De aanvragen worden beoordeeld door de adviescommissie "de Tafel van Acht".

Een bijdrage kan enkel worden verleend indien wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden:

  • de aangevraagde subsidie is voor initiatieven van bewoners(-groepen);
  • het gaat om activiteiten en voorzieningen op het terrein van leefbaarheid en participatie;
  • een initiatief moet aansluiten bij wat er leeft in de eigen omgeving en moet draagvlak hebben;
  • de initiatiefnemers moeten zelf actief bijdragen aan de uitvoering van het initiatief.

Aanvraag subsidie Mienskipsfuns

Kleine Producties Cultuur

U kunt als lokale organisatie, vereniging of (amateur) kunstenaar een aanvraag doen voor een te organiseren culturele activiteit. Belangrijk daarbij is dat de activiteit een openbaar karakter heeft. Het moet dus toegankelijk zijn voor, of gekocht kunnen worden door alle inwoners van de gemeente Leeuwarden.

De te verlenen subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000,-. De activiteit moet plaatsvinden in de gemeente Leeuwarden. Er zijn jaarlijks vier subsidieperiodes.

Aanvraag subsidie kleine producties

Community Art

Dit is een regeling voor sociaal- artistieke activiteiten die plaatsvinden in Leeuwarden en de actieve cultuurparticipatie van de inwoners stimuleren.

  • De activiteiten moeten direct en concreet bijdragen aan de ontwikkeling en versterking van het culturele klimaat in Leeuwarden.
  • Ook moeten de activiteiten een bijdrage leveren aan verbetering van de leefbaarheid en/of het maatschappelijk functioneren van deelnemers en/of de sociale cohesie.
  • Activiteiten met een winstoogmerk komen niet voor subsidie in aanmerking.

Aanvragen subsidie Community Art

Gemeente: 
Leeuwarden
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Sietze Bandringa
Bezoekadres: 
Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden
Postadres: 
Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden
Telefoonnummer: 
14 058