Arjen Witteveen Fûns

Informatie: 

Doel: befoardering Fryske taal en kultuer.
De Stifting hat ta doel it befoarderjen fan it gebrûk fan de Fryske taal op kultureel, godstsjinstich, maatskiplik en tsjerklik terrein yn'e rûmste sin.
De stifting bistribbet har doel troch it dwaan en/of it befoarderjen fan ûtjeften, dy't dêrfoar yn'e beneaming komme en fierder troch al itjinge yn'e wiidste omfieming neffens it betinken fan it bestjoer befoarderlik wêze kin foar it doel fan de stifting.

 

Gemeente: 
Provinciaal
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
dhr. S. Rypma
Bezoekadres: 
Van der Looswei 28 8615 LX Blauhûs
Postadres: 
Van der Looswei 28 8615 LX Blauhûs
Telefoonnummer: 
0515-579476